Thursday, April 25, 2013

APA MAKNA PEMBATAL TAUHID?


Pertanyaan :

Segala puji bagi Allah Rob alam semesta. Sholawat dan salam atas Adh Dhohuk Al Qottal (humoris lagi ksatria perang, yaitu Rosulullah.Pent), amma ba'du:

Saya berkeinginan untuk bertanya kepada Syeikh yang mulia. Apa itu nawaqidhu at tauhid (pembatal pembatal tauhid)? Semoga anda mendapatkan balasan kebaikan.

Penanya: Abu 'Abbas

Jawaban :

Semoga andapun mendapat balasan kebaikan wahai saudaraku penanya.

Nawaqidh adalah bentuk jamak dari kata naqidh (pembatal), dan ini adalah isim fa'il. Bentuk jamak dari isim fa'il bagi kata yang bukan dari nama sesuatu yang berakal adalah mengikuti wazan fawa'il.

Pembatal pembatal tauhid (nawaqidu at tauhid) adalah hal hal yang merusak tauhid, yang apabila terjadi maka ia akan merusak tauhid dan membatalkan amalan pelakunya.

Pembatal pembatal tauhid adalah sangat banyak sekali, sampai sampai sebagian ulama menyebutkannya lebih dari 400 pembatal (lihat : Kasyaful iqna' 'an matanil iqna' 6 : 136-141, milik Al Buhutiy).

Syeikh Sulaiman bin Sahman rohimahullah berkata: "Para Ulama telah menyebutkan pembatal pembatal keislaman, sebagian mereka menyebutkannya hampir mendekati 400 pembatal. Akan tetapi yang telah diijma'kan oleh para ulama adalah apa yang telah disebutkan oleh Syeikhul Islam 'Alamul Hudatil A'lam, As Syeikh Muhammad bin abdil Wahhab, yaitu ada 10 pembatal" (Ad Durar As Sanniyah 2 : 360).

Saya katakan: Bahkan pembatal pembatal yang telah diijma'kan adalah lebih dari 10. As Syeikh Al Mujaddid Muhammad rohimahullah telah mengkhususkan 10 pembatal adalah hanyalah karena sebab kemasyhurannya dan seringnya hal tersebut terjadi. Oleh karena itu beliau telah berkata di akhir text risalah pembatal pembatal keislaman: "Semua pembatal pembatal diatas adalah perkara yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi" (Ad Durar As Saniyah 2:362).

Terdapat penjelasan lain berkaitan penyebutan yang dilakukan oleh Syeikh Muhammad terhadap 10 pembatal ini secara khusus. Syeikh kita Al Hafizh Sulaiman bin Nashir Al 'Ulwan fakkallahu asroh berkata: "Atau dikatakan bahwa pembatal pembatal yang banyak jumlahnya itu yang telah disebutkan oleh para fuqoha dalam pembahasan hukum orang murtad, itu semua kembalinya pada 10 pembatal pembatal ini" (At Tibyan : 6).

Kami menyarankan kepada anda wahai saudaraku penanya untuk membaca At Tibyan Syarhu Nawaqidhul Islam (At Tibyan, Penjelasan Pembatal Pembatal Keislaman) milik Syeikh kita Sulaiman Al 'Ulwan fakkallahu asrohu, dan bila anda menginginkan memperluas pengetahuan, maka bacalah kitab Nawaqidhul Iman Al Qouliyah Wal 'Amaliyah (Pembatal pembatal keimanan yang berupa ucapan dan amalan) milik Doktor Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ali Abdullathif, atau kitab Al A'mal Allatiy Tukhriju Shohibuha Minal Millah (Amalan amalan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam) milik Syeikh kita Abu Bashir Ath Thorthusiy hafizhahullah. Wallahu a'lam.

Dijawab oleh:

Syeikh Abu Hammam Al Atsariy
(terapkan-tauhid.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment