Tuesday, July 24, 2012

Pondok yala, di pattani adalah pondok pengajian islam yang tertua di southern thailand

Pondok yala, di pattani adalah pondok pengajian islam yang tertua di southern thailand, yang diasaskan oleh Allahyarham tuan guru abdul rahman. Pondok-pondok lama yang masih kekal sehingga sekarang dan masih digunakan lagi semenjak 100 tahun...

pondok yang wujud paling terawal di pattani yang masih mengamalkan bacaan kitab-kitab lama lebih di kenali sebagai kitab-kitab kuning..

Apakah Kitab Kuning seakan-akan suatu “Momok” yang menakutkan, ketika ada seorang ustadz yang menerangkan bahwa ilmu-ilmu yang dimilikinya berasal dari kitab kuning ? Kitab Kuning, disebut kitab kuning karena kertas buku yang berwarna kuning yang pada asal muasalnya dibawa dari Timur Tengah pada awal abad kedua puluh dan ditulis dengan huruf arab atau di Indonesia ditulis ulang dengan huruf Arab versi Melayu atau sesuai dengan daerah setempat. Misalnya : versi Jawa; ditulis dengan huruf Arab tetapi dengan bahasa Jawa. Versi Sunda, versi Melayu dll. Karena warna kertasnya berwarna kuning, akhirnya untuk memudahkan penyebutan kitab tersebut, maka dikatakan “Kitab Kuning”, yaitu hakikat sebenarnya suatu kitab atau buku yang kertasnya berwarna kuning. Buku atau kitab ini umumnya diajarkan di Pondok-pondok.

Kitab-kitab yang dibaca di pondok adalah kitab2 ulamak ahlusunnah waljamaah..Diantara kitab Fikh yang dibaca oleh Baba (TG) seperti:

Fathul Mu’in, Ianah Thalibin, Taqrib, Fath Al Qarib al Mujib, Kifayatul Akhyar, Bajuri, Iqna’, Minhaj At Thalibin, Minhaj at Thullab, Fathul Wahab, Mahalli, Minhajul Qawwim, Safinah, Kasyifat Al Saja, Sullam al Taufiq, Tahrir, Riyadh al Badiyah, Sullam Munajat, Uqud al Lujain, Sittin/Syarah Sittin, Muhazzab, Bughyat al Mutarasyidin, Mabadi Fiqhiyah, Fiqh Wadih, Sabilal Muhtadin,kaysful tsam,Furu'ul masail,mughni muhtaj,Al Anwar,Raudhatul-Tolibin,Hasyiata al- Qaluibi wa al-Amirah,an-Najmu al-Wahhaj dan banyak lagi kitab2 Fikh Imam Assyafi'e..

Bidang Ushul Fiqh :

Waraqat/Syarah al Waraqat, Lathaif al Isyarat, Jam’ul Jawami’, Luma’, Al Asybah wa al Nadhir, Bayan, Bidayah al Mujtahid, dll..

Bidang Aqidah :

Ummul Barahin, Sanusi, Dasuqi, Syarqawi, Kifayatul Awam, Tijanud Daruri, Aqidatul Awam, Nuruzh Zhulam, Jauharut Tauhid, Tuhfatul Murid, Fathul Majid, Jawahirul Kalamiyah, Husnul Hamidiyah, Aqidatul Islamiyah,bakurah,al-'Aqidah wal 'ilmu l-Kalam,Syarah al-Mawaqif,Syarah Jawahirut-Tauhid,
dll..

Bidang Tata Bahasa Arab, Tajwid dan Logika :

1. Ilmu Sharf : Kailani/Syarah Kailani, Maqshud/Syarah Maqshud, Amtsilatut Tashrifiyyah, Bina’, 'ainul zorfiyah dll..

2. Ilmu Nahwu : Jurumiyah/Syarah Jurumiyah, Imrithi/Syarah Imrithi, Mutammimah, Asmawi, Alfiyah, Ibnu Aqil, Dahlan Alfiyah, Qatrun Nada, Awamil, Qawaidul ‘Irab, Nahwu Wadhih, Qawaidul Lughat,jami'ul durusun nahwiyyah,jami'ul durusul 'arabiyyah,An-Nahwu al-Wafi,An-Nukat,Audhahul-Masalik,al-Maqasid an-Nahwiah,Mughni al-Labib,Ham'ul Hawami',Syarah al-Mufassol,Syarah al-Usymuni,Syarah Syuzur az-Zahab,Taudhih al-Maqasid.

3. Balagah : Jauharul Maknum, Hidayatus Shiban.

4. Mantiq : Sullamul Munauraq, Idhahul Mubham.

Bidang Tafsir Al Qur’an :

Tafsir Jalalain, Tafsirul Munir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Baidhawi, Jamiul Bayan (Tafsir Thabari), Tafsir Maraghi, Tafsirul Manar,Hasyiah al-Qunawi,Hasyiah as-Sowi,Tafsir nasafi..

Ilmu Tafsir : Itqan, Itmamud Dirayah,Tafsir as-Sameen al-Halbi,

Bidang Hadits :

Bulugul Maram, Subulus salam, Riyadhus Shalihin, Shahih Bukhari, Tajridush Sharih, Jawahir Bukhari, Shahih Muslim/Syarah shahih Muslim, Arbain Nawawi, Majalisus Saniyah, Durratun Nasihin, Tanqihul Qaul, Mukhtarul Ahadits, Ushfuriyah, Baiquniyah, Minhatul Mugits.

Bidang Akhlaq dan Tasawwuf :

Ta’limul Muta’alim, Wasaya, Akhlaq lil Banat, Akhlaq lil Banin, Irsyadul Ibad, Ihya Ulumuddin, Sairus Salikin, Bidayatul Hidayah, Maraqil Ubudiyah, Hidayatus Salikin, Minhajul Abidin, Sirajut Thalibin, Al Hikam, Hidayatul Adzkiya, Kifayatul Atqiya, Risalatul Muawanah, Nashaihud Diniyah, al Azkar.

Sirah Nabawiyah :

Khulashah Nurul Yaqin, Barzanji, Dardir.

Kebanyakkan Guru2 yang membuka pondok di Thailand mahupun dimalaysia mereka telah khatam dengan secara bertalaqqi lebih dari seratus buah kitab..Mudah2an pengajian bersistemkan pondok ini dapat diteruskan..

Ahlussunnah Wal Jama'ah..

Bersama2lah kita berdoa agar perjuangan dalam menyampaikan ilmu di pondok dapat diteruskan..demi mencari keredhaan Allah semata...

No comments:

Post a Comment